Následující stránky jsou určeny výhradně odborné veřejnosti v oblasti výroby, prodeje a užívání střelných zbraní a střeliva. Vstupem potvrzujete, že jste starší 18 let a vlastníte zbrojní průkaz, nebo zbrojní licenci.


Ano       Ne

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HABRESTO ARMS s.r.o.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HABRESTO ARMS s.r.o. pro nákup v internetovém obchodě www.habresto.cz.


I. Předmět všeobecných obchodních podmínek


Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti při nákupu zboží v internetovém obchodě www.habresto.cz (dále jen „Internetový obchod") mezi společností HABRESTO ARMS s.r.o., IČ: 07054050, DIČ: CZ07054050, se sídlem Ježkovice 176, 68304 Ježkovice vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 105879 – (dále jen „Prodávající") a subjektem, který hodlá uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu (dále jen „Kupující") dle těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva").
Kupujícím se rozumí:
každá fyzická či právnická osoba, s níž je uzavírána Smlouva ve smyslu čl. III těchto VOP. Na Kupujícího se vztahují právní předpisy chránící postavení spotřebitele v závazkových vztazích tehdy, je-li Kupujícím ten, kdo při uzavírání Smlouvy s Prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí těmito VOP, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a je-li předmětem Smlouvy koupě zboží, které podléhá právnímu režimu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, také tímto zákonem v platném znění
Prodávajícím se rozumí:
Společnost HABRESTO ARMS s.r.o., IČ: 07054050, DIČ: CZ07054050, se sídlem Ježkovice 176, 68304 Ježkovice vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 105879.


II. Předmět Smlouvy


1. Předmětem Smlouvy je koupě zboží objednaného či rezervovaného Kupujícím, přičemž se jedná o zboží, které je pro účely těchto VOP rozděleno do následujících dvou kategorií:
a) zejména zbraně a střelivo, podléhající režimu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu,
b) ostatní zboží nepodléhající režimu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.
2. Zobrazení zboží v Internetovém obchodě je pouze ilustrační a nemusí přesně zobrazovat nabízené zboží. Určující a rozhodující je textový popis vlastností zboží pod samotným ilustračním zobrazením. Kupující je s touto skutečností srozuměn a bere na vědomí, že tato skutečnost (rozdíl mezi zbožím vyobrazeným a zbožím zakoupeným) nezakládá jeho právo na odstoupení od Smlouvy.
3. Popis, funkce, technické údaje a parametry, tj. rozměry, váha, výkon, kapacita a ostatní údaje, uvedené u jednotlivých druhů zboží v internetovém obchodě Prodávajícího vycházejí z údajů poskytovaných výrobcem, nebo distributorem Prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že všechny shora uvedené údaje jsou Prodávajícímu ze strany výrobců, nebo distributorů poskytovány s vyhrazeným právem výrobce učinit změny  v technických parametrech zboží, s čímž je Kupující srozuměn a bere na vědomí, že tímto není založeno jeho právo na odstoupení od Smlouvy.
4. Kupující je oprávněn a povinen, v případě nejasností či pochybností na jeho straně, se na Prodávajícího obrátit s dotazem na upřesnění skutečností ve smyslu odst. 2 a odst. 3 tohoto článku VOP. Kupující bere na vědomí, že u zboží, které by mělo být individuálně upraveno, nebude ze strany Prodávajícího možné předem poskytnout veškeré informace s tímto zbožím spojené. V tomto ohledu se předpokládá na straně Kupujícího alespoň základní znalost zboží vyplývající z jeho oprávnění nabývat zboží té které kategorie (A-D) ve smyslu zákona      č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu;

III. Objednání zboží a uzavření Smlouvy


1. Objednávka zboží je realizována výběrem zboží Kupujícím v Internetovém obchodě, řádným vyplněním všech údajů uvedených v objednávkovém formuláři nebo takových, které jsou výslovně uvedeny jako povinné, a následným elektronickým odeslání Prodávajícímu.

Abychom mohli vyřídit Vaši objednávku, potřebujeme Vaše osobní údaje – jméno, příjmení, datum narození ,adresu, e-mail, telefon. Tyto údaje potřebujeme proto, že to umožňuje zákon o GDPR .


2. Je-li předmětem Smlouvy koupě zboží dle článku II. odst. 1. písm. b) těchto VOP, je realizací objednávky zboží dle odst. 1. tohoto článku VOP Smlouva uzavřena poté, co Kupující obdrží zvolenou přepravní společností prokazatelně fyzicky zboží od Prodávajícího. Do té doby se má za to, že se jedná pouze o rezervaci zboží.  V případě objednávky zboží od Kupujícího s formou vyzvednutí osobně na prodejně, se má za to, že tato objednávka slouží pouze jako rezervace zboží. Samotná kupní smlouva se uzavírá v kamenné prodejně při prodeji zboží. Při formě vyzvednutí zboží osobně na prodejně není možné odstoupení od smlouvy do 14 dnů.
3. Je-li předmětem Smlouvy koupě zboží dle článku II. odst. 1. písm. a) těchto VOP, je realizace objednávky zboží dle odst. 1. tohoto článku VOP návrhem na uzavření Smlouvy, kdy Smlouva je považována za uzavřenou fyzickým převzetím zboží a zaplacením kupní ceny v plné výši.
4. Prodávající po obdržení objednávky dle odst. 1. tohoto článku VOP potvrdí její přijetí Kupujícímu emailem.


Je-li Kupujícím spotřebitel, bude spolu s výše uvedeným potvrzením Prodávajícího Kupujícímu zasláno rovněž, v souladu s ustanovením § 1827 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, znění těchto VOP na vlastní žádost.  Tyto VOP jsou volně dostupné na eshopu a Kupující při tvorbě objednávky souhlasí s tím, že se s těmito VOP seznámil.

5. Není-li zboží skladem v den objednání, má se za to, že kupující toto zboží závazně rezervuje. Prodávající má právo změnit cenu, případně objednávku zrušit z důvodu vyhrazených změn cen u dodavatelů, případně vyšší moci či jiných okolností.
6. Smlouva, jejímž předmětem je koupě zboží Kupujícím dle článku II. odst. 1 písm. a) těchto VOP, může být mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena pouze v sídle Prodávajícího, nebo v provozovně Prodávajícího, nebo na jiném předem smluveném místě pouze za předpokladu, že budou mezi Prodávajícím a Kupujícím v plném rozsahu dohodnuty podstatné náležitosti Smlouvy a současně bude Kupující splňovat požadavky stanovené zákonem č. 119/2002 Sb.,  o střelných zbraních a střelivu, což je Prodávající oprávněn ověřit, a to vyžádáním veřejné listiny, opravňující Kupujícího nabývat vlastnictví ke zboží v kategorií ve smyslu čl. II odst. 1. písm. a) těchto VOP, a to i ve vztahu k uděleným výjimkám, zejména ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

IV. Práva a povinnosti Kupujícího


1. Kupující má právo kontaktovat Prodávajícího písemně, telefonicky či elektronicky na jeho kontaktních údajích za účelem potvrzení či upřesnění vlastností zboží dle článku II. odst. 2. a odst. 3 těchto VOP.
2. V případě uzavření Smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, za předpokladu, že Kupujícím je spotřebitel, má Kupující právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, odstoupit bez uvedení důvodu od Smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Toto právo musí být uplatněno u Prodávajícího v písemné formě doručené na adresu sídla Prodávajícího, nebo zasláním elektronickou formou na email habresto@habresto.cz a to nejpozději 14 den od převzetí zboží. Následně má Kupující povinnost dle odstavce V.
3. Kupující nemá právo odstoupit od Smlouvy v případě, že zboží dodané Prodávajícím bylo jakkoliv upraveno podle přání Kupujícího nebo bylo pro jeho osobu jakýmkoliv způsobem individuálně sestaveno. Kupující bere na vědomí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné a vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se jimi řídí, nedojde-li k odchylnému smluvnímu ujednání.
4. Požadovat po Prodávajícím odstranění vad zboží dle článku VIII.

Kupující má dle GDPR tyto práva:

 • Právo na informace

 • Právo na přístup k osobním údajům

 • Právo na opravu

 • Právo na výmaz
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na výhradně automatizovaném zpracování včetně profilování


V. Odstoupení od Smlouvy


1. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 14-ti dnů od jejího uzavření, je-li spotřebitelem a Smlouva byla uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy, porušil-li prodávající kupní smlouvu podstatným způsobem. V případě, že Kupující platně odstoupí od Smlouvy:
a) nemá Kupující právo na  odstoupení od Smlouvy u zboží, jež bylo předmětem Smlouvy ve smyslu ustanovení čl. II odst. 1 písm. a)  těchto VOP.  Byla-li předmětem smlouvy koupě zboží dle ustanovení čl. II. odst. 1 písm. b) těchto VOP mimo osobního vyzvednutí na prodejně,  je Kupující povinen neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy, na své náklady, zboží Prodávajícímu zaslat stejnou formou a typem přepravy jakou zboží sám Kupující obdržel. Nebude-li dodržen termín na zpětné neprodlené odeslání zboží zpět Prodávajícímu, nebude nárok na odstoupení od smlouvy Prodávajícím akceptován a bude zamítnut .  Postup při vrácení zboží v zákonné lhůtě :  

 

VRÁCENÍ :  V zákonné lhůtě 14 dnů.

 1. Napište nám email, kde nás informujete, že posíláte zboží zpět a že máme očekávat balík. Od podání této informace máte tři dny na úspěšné odeslání balíku. 
 2. Zabalte zboží ideálně do původního obalu
 3. Přiložte krátký dopis s odůvodněním vrácení zboží.
 4. Přiložte originál dokladu o koupi.
 5. Přiložte instrukce k provedení zpětné platby.
 6. Zboží zasílejte na tuto adresu :  HABRESTO ARMS s.r.o. Ježkovice 176, 68304 
 7. Aby bylo zaručeno převzetí balíku, doporučujeme využívat služeb kurýrního doručení  - DPD.

 


b) je Prodávající povinen nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy mu bylo Kupujícím vráceno zboží dle písm. a) tohoto článku VOP vrátit Kupujícímu jím zaplacenou kupní cenu za zboží, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, ledaže se Kupující a Prodávající dohodnou jinak, či v důsledku poškození zboží způsobeného Kupujícím, ať již nevhodným nakládáním se zbožím či nevhodně zvolenou přepravou, kdy Kupující za způsobenou škodu Prodávajícímu odpovídá a výše vzniklé škody je plně započitatelná na kupní cenu, tedy částku, která by měla být Kupujícímu Prodávajícím v důsledku odstoupení od Smlouvy vrácena.
c)náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu nese Kupující v případě, že byla Smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, , jakož i náklady spojené s doručením zboží od Prodávajícího Kupujícímu. Kupující je srozuměn se skutečností, že odstoupením od smlouvy mu vzniká právo pouze na vrácení kupní ceny zboží, nenastala-li taková skutečnost, kdy Kupující není od Prodávajícího oprávněn požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
d) Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti či nevhodně zvolenou přepravou při vrácení zboží, a to zboží ve smyslu ustanovení čl. II odst. 1 písm. b) těchto VOP. Cenu odpovídající snížení hodnoty zboží je Prodávající oprávněn započítat na kupní cenu, kterou je povinen Kupujícímu vrátit dle písm. b) tohoto odstavce.            e) Kupující je srozuměn se skutečností, že v případě objednávky do zahraničí není Prodávající povinen vracet náklady na přepravu ke Kupujícímu.

2. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit tehdy, je-li Kupujícím Smlouva porušena podstatným způsobem, za což je považováno zejména nezaplacení kupní ceny, její zálohy, či sjednané části, porušení VOP, nesplnění zákonných podmínek a předpokladů pro nabytí vlastnického práva ke zboží dle čl. II odst. 1. písm. a) těchto VOP.


VI. Práva a povinnosti Prodávajícího


1. Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího autorizaci objednávky v telefonické, elektronické či písemné formě za účelem ověření totožnosti Kupujícího a údajů obsažených v objednávce anebo současně s tím anebo samostatně též zálohu až do výše 100 % ceny objednaného zboží, a to zejména v případech:
a) kdy Kupující provede objednávku zboží v počtu, jež převyšuje obvykle objednávaný počet takového zboží jinými Kupujícími,
b) jestliže je cena Kupujícím objednaného zboží vzhledem k rozsahu objednávky nikoliv zanedbatelná,
c) kdy má Prodávající na základě objednávky Kupujícího zajistit úpravu (přizpůsobení) objednaného zboží dle individuálních požadavků Kupujícího,
d) jakož i v dalších případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany oprávněných ekonomických zájmů Prodávajícího.
2. Prodávající má právo nepřihlížet k objednávce učiněné Kupujícím v případě, že nebude Kupujícím provedena autorizace objednávky nebo zaplacena požadovaná záloha dle odst. 1. tohoto článku VOP.
3. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím, aby prokázal splnění zákonných podmínek k předmětu Smlouvy, podmiňuje-li zvláštní právní předpis nabytí vlastnictví splněním konkrétních zákonem stanovených podmínek.

4.Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu vyřízení Vaší objednávky a pak ji budeme uchovávat po dobu 10 let, což nám ukládají daňové předpisy.


VII. Cena zboží a platební podmínky


1. Ceny zboží uvedené v Internetovém obchodě Prodávajícího jsou uváděny včetně DPH a jsou platné ke dni odeslání objednávky zboží Kupujícím.
2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen uvedených v Internetovém obchodě v případech změn kurzů zahraničních měn, výrazného růstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců zboží či dodavatelů zboží, a to nejpozději do uzavření Smlouvy dle čl. III odst. 4 těchto VOP. Zjistí-li Prodávající tuto skutečnost po uzavření Smlouvy, je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu takové změny skutečností, kterou při uzavření smlouvy nemohl předpokládat ani při vynaložení obvyklého úsilí. O tomto je Prodávající povinen neprodleně, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů, Kupujícího písemně vyrozumět a současně mu doručit písemné odstoupení od Smlouvy.
3. Prodávající a Kupující se mohou za situace dle odst. 2 tohoto článku VOP dohodnout, že Prodávající od Smlouvy neodstoupí tehdy, bude-li Kupujícím změna ceny akceptována. Pro tyto účely postačí Kupujícímu i Prodávajícímu písemné ujištění, a to i prostřednictvím e-mailové komunikace.
4. Způsob platby za objednané zboží je Kupujícím zvolen před odesláním objednávky. Kupující má právo zvolit si některý z následujících způsobů platby:
a) platba v hotovosti;
b) bankovní převod na účet Prodávajícího;

5. Způsoby platby uvedené v odst. 4 tohoto článku VOP mohou být Prodávajícím v Internetovém obchodě stanoveny pro různé druhy zboží všechny současně, nebo samostatně.
6. Kupující má povinnost mlčenlivosti ve vztahu k poskytnutým slevám či individuálním cenovým nabídkám od Prodávajícího. Porušení mlčenlivosti se považuje za vyzrazení obchodního tajemství dle ustanovení § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
7. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. V případě platby v hotovosti bude Kupujícímu vystavena účtenka (doklad) o zaplacení při platbě. V případě platby Kupujícího na účet Prodávajícího bude vystavena účtenka (doklad) po úspěšném ověření připsání platby na účet Prodávajícího.


VIII. Doručení zboží a jeho cena


1. Kupujícím objednané zboží bude Prodávajícím doručeno, nebo dodáno způsobem, který si Kupující vybere ve své objednávce a v termínu závislém na dostupnosti zboží, o čemž bude Kupující vyrozuměn Prodávajícím, nebude-li tento termín uveden v Internetovém obchodě u konkrétního zboží.
2. Kupující má právo si osobně převzít objednané zboží v sídle Prodávajícího, nebo v provozovně Prodávajícího, nebo na jiném předem dohodnutém místě. V případě zboží, jež nepodléhá režimu zákona č. zákona č. 119/2002 Sb.,  o střelných zbraních a střelivu, lze volit doručení přepravní službou na adresu Kupujícího.
3. Zboží dle článku II. odst. 1. písm. a) těchto VOP nemůže být Prodávajícím doručeno Kupujícímu jinak než osobním předáním Kupujícímu za současného splnění podmínek dle zákona č. 119/2002 Sb., zákona o střelných zbraních a střelivu.

4. V případě předplatného vstupů FKSP od MVČR je platnost vstupů vždy do konce kalendářního roku. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu prostory k využití těchto vstupů na střelnici HABRESTO ARMS s.r.o.  Nevyužité vstupy propadají bez nároku na vrácení finančích prostředků.
5. V případě osobního převzetí objednaného zboží v provozovně Prodávajícího, nebo v sídle Prodávajícího zboží rezervuje maximálně 5 pracovních dní od jeho objednání, nebude-li Prodávajícím lhůta na písemnou žádost Kupujícího prodloužena, kdy v tomto případě je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu celé kupní ceny.


IX. Záruční doba a reklamace


1. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím, a trvá 24 měsíců, není-li stanovena zvláštním právním předpisem nebo u konkrétního zboží záruční doba jiná.
2. Za záruční list se považuje daňový doklad (faktura) vystavený a předaný Prodávajícím Kupujícímu.
3. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za vady na zboží vzniklé jeho běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo jeho nevhodným skladováním.
4. V případě, že se po dobu běhu záruční doby projeví na zboží vady, které nemají svůj původ ve skutečnostech dle odst. 3 tohoto článku VOP, má Kupující právo uplatnit u Prodávajícího práva z vadného plnění (dále též jako „reklamace“). Kupujícímu svědčí práva z vadného plnění zaručená ustanoveními § 2165 a následující zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník.
5. Pro řádné uplatnění práva z vadného plnění  je Kupující povinen:
a) informovat Prodávajícího o existenci vady zboží a způsobu vyřízení reklamace elektronicky na email Prodávajícího: habresto@habresto.cz anebo písemně na adresu sídla Prodávajícího.
b) doručit zboží osobně či jej zaslat (v závislosti na kategoriích zboží dle čl. II. odst. 2 písm a), písm. b) těchto VOP) na adresu provozovny nebo sídla Prodávajícího.
c) uvést údaje vztahující se k reklamovanému zboží umožňující Prodávajícímu specifikaci vady zboží (tj. vadu zboží řádně vytknout),  identifikaci Kupujícího (jméno a příjmení, adresa bydliště a kontaktní telefonické a elektronické údaje) a požadovaný způsob vyřízení reklamace zboží,
d) předložit Prodávajícímu záruční list nebo daňový doklad (fakturu) dokládající nákup zboží u Prodávajícího a trvání záruční doby dle odst. 1 tohoto článku VOP.

6.Na produkty s  "lifetime warranty" doživotní zárukou se po uplynutí zákonné 2 leté záruční lhůty nevztahuje zákonná doba pro vyřízení reklamace a termín pro vyřízení je stanoven individuálně. Dodatečné poplatky za přepravu vadného produktu k výrobci a zpět mohou být účtovány.  Program doživotní záruky je platný pro prvního kupujícího do doby, dokud není výrobcem stanoveno jinak. Doživotní záruka je platná pouze pro Kupujícího, který je uveden na dokladu o koupi.
7. Prodávající, popř. výrobce či dodavatel zboží, posoudí oprávněnost reklamace zboží ve lhůtě 30-ti dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží, a o způsobu vyřízení reklamace zboží vyrozumí Prodávající Kupujícího písemně, tj. elektronicky nebo poštou na adresu místa bydliště, sídla či místa podnikání Kupujícího.
8. V případě, že Prodávající překročí lhůtu 30-ti dnů pro vyřízení reklamace, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy.     

9. V případě reklamace optického zařízení, kde Kupující uvádí nejednoznačnou, nebo neprůkaznou vadu(nedržení nástřelu, nemožnost nastřelení apod.) může Prodávající požadovat doložení soudního znaleckého posudku. V případě odmítnutí provedení znaleckého posudku ze strany Kupujícího, se má za to, že je reklamace neoprávněná a zboží je v pořádku. Poplatek za přepravu zpět ke Kupujícímu je stanoven na 250 CZK včetně DPH.
10. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 8. tohoto článku VOP se pro vypořádání vzájemných závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím uplatní postup dle článku V. odst. 1. VOP. V případě, že bude mít Kupující právo na slevu z kupní ceny, uplatní se postup pro vrácení peněžní částky odpovídající výši slevy z kupní ceny uvedený v článku V. odst. 1. písm. b) VOP přiměřeně.


X. Ochrana osobních údajů


1. Kupující uzavřením Smlouvy dává souhlas Prodávajícímu ke shromažďování a zpracování předaných osobních údajů pro dosažení účelu Smlouvy – jejímu splnění a jejich využití pro procesní účely Prodávajícího, zejména zasílání stavu objednávky na email Kupujícího.
2. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením Smlouvy jsou důvěrné. Tyto osobní údaje budou Prodávajícím použity pouze k dosažení účelu Smlouvy – jejímu splnění a pro procesní účely Prodávajícího. Prodávající Kupujícím předané osobní údaje nezveřejní ani neposkytne třetí osobě, s výjimkou uvedení jména, příjmení, bydliště a telefonního čísla či jiného označení Kupujícího a jeho adresy za účelem doručení předmětu koupě přepravní společností.
3. Osobní údaje poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu jsou Prodávajícím shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dalšími právními předpisy upravujícími nakládání s osobními údaji.

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.XI. Škody


1. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé Kupujícímu v důsledku vyšší moci, přičemž za případ vyšší moci se    pro účely vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím dle této Smlouvy rozumí událost vylučující odpovědnost, a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel, a to vše za splnění předpokladů, že událost nastala nezávisle na vůli Prodávajícího, brání mu ve splnění povinnosti, nelze rozumně předpokládat, že by Prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření této Smlouvy Prodávající vznik této události předvídal.
2. Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností stanovených těmito VOP, Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy ze strany Kupujícího;.
3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností stanovených těmito VOP, Smlouvou či obecně závaznými předpisy.
XII. Společná a závěrečná ustanovení
1. Vzájemné spory mezi Kupujícím a Prodávajícím řeší Česká obchodní inspekce a příslušné obecné soudy České republiky. Kupující, je-li spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Kupující, je-li spotřebitelem, se může se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklým      v souvislosti s právním vztahem mezi Kupujícím, je-li spotřebitelem, a Prodávajícím obrátit na Českou obchodní inspekci. Kupující, je-li spotřebitelem, je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Prodávající je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy měnit Všeobecné obchodní podmínky, a to s přihlédnutím      ke změně platné právní úpravy vztahující se na vztahy upravené Smlouvou či s přihlédnutím ke změně obchodní strategie, a to v přiměřeném rozsahu, kdy tímto je určen rozsah změn VOP a je ve vztahu ke Kupujícímu vyloučena aplikace ustanovení § 1752 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
3. Změnu Všeobecných obchodních podmínek Prodávající zveřejní 30 dnů předem umístěním na internetové stránky www.habresto.cz, což se pro účely těchto VOP považuje za oznámení ve smyslu ustanovení § 1752 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Kupující je oprávněn z důvodu změny Všeobecných obchodních podmínek odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy Prodávající oznámí či zveřejní nové znění Všeobecných obchodních podmínek.
4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné, účinné a závazné pro Prodávajícího i Kupujícího od 18.04.2018 až do  okamžiku jejich nahrazení novým, nebo upraveným zněním.
5. Vztah založený Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění účinném ke dni zveřejnění těchto VOP.
6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 25. 05. 2018.